spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Säkerhetslager – Safety Stock
Det lager som utöver omsättningslagret behövs för att gardera sig mot osäkerheter i leveranser och förbrukning. Dimensioneras efter avvägning mellan lagerhållningskostnader och kostnader vid brist­ situationer.

SCM – Supply Chain Management
Ett begrepp som avser strategiska och operativa processer för admi­ nistration av material öden med syfte att integrera leverantörers och kunders verksamheter. Ett processorienterat helhetssynsätt på värdeförädlingen i hela kedjan från råmaterial, tillverkare, distributör till slutlig kund.

SCOR – Supply Chain Operations Reference Model
Ett verktyg för kartläggning, analys, effektivisering och prestations­ mätning av affärsprocesser. Utvecklad av Supply Chain Council.

Sex sigma kvalitet – Six Sigma Quality
Ett s k managementkoncept som står för att man har väl kontrollera­ de produktionsprocesser t ex i ett lager. De kvalitetsindikatorer som används håller sig inom kontrollgränserna plus/minus tre sigma i ett styrdiagram.

Single Sourcing – Single Sourcing
En försörjningsstrategi där endast en leverantör används per artikel.

Sista milen – Last Mile
Ett begrepp som används för att belysa den sista ndistributionen till kund där transporten ofta blir kundunik.

Sjöpall – Pallet for Sea Transport
För långväga transporter på vatten. Dimensionerade för maximalt ytutnyttjande i container.

Skalekonomi – Economy of Scale
Innebär att man kan åstadkomma lägre produktpriser genom att tillverka och distribuera i stora volymer och därmed fördela fasta kostnader på större kvantiteter.

Styckegods – Mixed Cargo Groupage, Less than Truck Load (LTL)
Avser gods av varierande storlek och slag för lastbilstransporter, som inte fyller upp en lastbärares kapacitet och som kan omlastas mellan kort­ och långväga lastbärare.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Supply chain management är systemmässig och strategisk koordinering av en organisations försörjningskedja på lång sikt. Syftet med SCM är att långsiktigt effektivisera företagets hela försörjningskedja, och på så vis öka lönsamheten.

Systemtransport – System Integration
En transporttjänst som integrerar varuägare och dess kund genom en transport som kan ske över natten (sk in­night transport).