spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kaizen – Kaizen
Ett japanskt uttryck som står för en ständigt pågående effektivi­ sering och vidareutveckling genom alla berörda anställdas engagemang och deltagande. Kaizen betyder ungefär ”gör bättre”.

Kanban – Kanban
Ett system med kort som visar när det är dags att fylla på en lager­ plats. Kanban är ett japanskt ord som betyder synligt bevis. Beställning görs med kanbankort som följer med lastbärare tillbaka till beställaren.

Kärnprocess – Core Process
En affärsprocess som direkt bidrar till att skapa värde för dess kunder.

Karusellager – Carousels
En lagringsmetod för småartiklar. Hyllfacken roterar kring vertikala axlar. Styrning sker med hjälp av dator.

Kassaflöde (Cash flow)
Begreppet kassaflöde syftar till in- och utflödet av pengar i ett företag. Det gemensamma flödet av pengar in och ut ett företag kallas för Kassaflöde (Cash Flow). Kassaflödet ger en indikation på hur företaget mår rent ekonomiskt och gör att man t ex kan ställa företaget i relation till andra aktörer på marknaden. Att analysera ett företag utifrån deras kassaflöde kallas för en kassaflödesanalys.

Kassationsfaktor – Scrap Factor
Vid materialplanering måste hänsyn tas till kassation för att undvika brister i material ödet. Man använder olika typer av kassations­ faktorer och väljer lämpligt alternativ för påslag.

Keiretsu – Keiretsu
Ett japanskt begrepp som betecknar samverkan med andra företag med fokusering på ömsesidigt intresse snarare än konkurrens och egenintresse.

Konsignationslager – Consignment Stock
Ett lager som står till kunders, återförsäljares eller agenters för­ fogande men är leverantörens egendom till dess uttag sker.

Konsolidering – Consolidation
I transportsammanhang innebär det att två eller era leveranser kombineras för att minska transportkostnaderna (= samlastning).

Kostnadsdrivare – Cost Driver
Händelser och aktiviteter som medför resursförbrukning. Används vid aktivitetsbaserad kostnadskalkylering för fördelning av omkost­ nader på kostnadsbärare.

Kundorderpunkt – Order Penetration Point
Den punkt i verksamheten vid vilken en produkts sammansättning och tillverkning är kundorderstyrd. Dessförinnan är processen lagerorderstyrd.

Kvadratrotsformeln – Square Root Formula
Formel för beräkning av ekonomisk orderkvantitet genom minimering av ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnader. Alternativ benämning är Wilsonformeln.