spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DAP, Delivered At Place (Levererat angiven plats)
Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAP kan användas för alla former av transporter. Säljaren står risken för godset under hela transporten. Ev. försäkring tecknas av säljaren.

DDP - Delivered Duty Paid (Fritt fartygets sida) (Med angiven inlastningshamn)
Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. När säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen. DDP kan användas för alla transportsätt. Säljaren står risken för godset under hela transporten. Ev försäkring tecknas av säljaren.

Demurrage och detention
Demurrage är kopplat till när godset är lastat på containern. Detention är kopplat till containern som lastbärare och när den är tom (efter lastning eller lossning). Läs mer: http://www.spedi.se/demurrage-och-detention-vad-ar-skillnaden-2/

Differentierad styrning – Differentiated Managed Warehousing
En term som i lagerhållningssammanhang används då olika produkter lagerhålls på olika sätt.

Direktleverans – Drop Shipment/Split shipment
En distributionslösning som innebär att ett säljande företag tar emot kundorder, som skickas till tillverkare eller distributör för leve­ rans direkt till säljarens kunder.

Dispatching (Beordring)
Dispatching är den i produktionslogistiksammanhang lägsta planeringsnivån. Den omfattar funktioner för det direkta igångsättandet av order och operationer i fabriken, i möjligaste mån inom ramen för den inplanering som genomförts av detaljplaneringen.

DISTRIBUTION
Att dela ut något. Det som distribueras kan vara allt från paket och försändelser till arbetsuppgifter.

Distributionsbehovsplanering – Distribution Requirements Planning, DRP
Innefattar ett synsätt, metoder och tekniker för att åstadkomma sammanlänkning av material öden från slutkund, via distributörer till tillverkare.

Distributionskanal – Distribution Channel
En kedja av affärspartners genom vilka ett företag distribuerar sina produkter till slutkonsument.

DuPont-schema – DuPont Chart
Ett analysschema som visar sambanden mellan ett företags intäkter, kostnader, kapitalbindning och räntabilitet. Se även ROI.