spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CIF - Cost, Insurance, Freight (Fri kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn)
(Fri kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn) CIF ska endast användas för sjötransporter. CIF innebär att påartenna har samma skyligheter som vid CPT med tillägget att säljaren ska teckna och betala en varuförsäkring för transporten i köparen namn (minimalt skydd) Köparen står risken efter det att varorna lastats i avgångshamnen. Detta innebär att vid skador eller förlust så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till köparen. Säljaren är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Vill köparen ha en försäkring med utökad täckning skall säljaren ordna det men köparen ska stå för merkostnaden, om man inte avtalat något annat i köpavtalet. Det är köparen som ska ordna med importen och lossningen i destinationshamnen om det inte ingår i transporten. Försäkring skall tecknas av säljaren för att täcka köparens risk till angiven destinationshamn.

CIP - Carriage and Insurance Paid To (Frakt och försäkring betald till) (Med angiven bestämmelseort)
CIP innebär att påartenna har samma skyligheter som vid CPT med tillägget att säljaren ska teckna och betala en varuförsäkring för transporten i köparen namn (med minimalt skydd). Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och ev andra dokument som avtalats. Risken är köparens när den förste fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. Det är köparen som sköter importen av varorna. CIP kan användas för alla transportsätt. Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven destinationsort.

CMR – CMR
Convention relative au contract de transport international de mer­ chandise par route. CMR­konventionen kallas den internationella konvention som reglerar internationell transport av gods längs landsväg.

CPFR – Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment
Företag i försörjningskedjor kommunicerar och samverkar för gemensamma planer och prognoser för säkrare och effektivare materialförsörjning.

CPT - CARRIAGE PAID TO (Frakt betald till) (Med angiven bestämmelseort)
Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats. Det är köparen som handhar importen av varorna. Risken övergår till köparen då godset lämnats till den förste fraktföraren. CPT kan användas för alla transportsätt. Ev. försäkring tecknas av köparen.

CRM – Customer Relationship Management
En process med syfte att förvärva nya kunder och behålla och utöka affärerna med existerande kunder genom överlägsen service. Kan också vara enbart ett informationssystem för stöd till sälj­ marknadsföringsarbete.

Crossdocking – Cross Docking
Överföring av (pall)gods från en trailer till en annan på en terminal. Omlastning, ev omsortering för omedelbar vidaretransport till tex butik. Ingen mellanlagring.

Cyklisk planering – Cyclic Planning
Planering som görs periodisk och regelbundet.