spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ABC-analys (ABC analysis)
ABC-analys syftar till att man ofta delar in ett artikelsortiment i tre olika volymvärdeklasser; A, B och C

Acceptfrist (Acceptance period)
Den tidsram som en anbudsgivare, såväl köpare som säljare, är bunden till sitt anbud. Om motparten accepterar anbudet inom acceptfristen har ett bindande avtal kommit till stånd.

Ackumulerad ledtid
Ackumulerad ledtid är den summa ledtid för nivåvis på varandra följande artiklar i en produktstruktur har. Ledtiden avser den ledtidsmässigt längsta strukturkedjan, dvs strukturnätverkets kritiska linje. En alternativ benämning för termen är Kombinerad ledtid.

ADR
ADR är en europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg. Det är en förkortning av Accord européen rélatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

ADVICE OF SHIPMENT (Bokningsbekräftelse)
En bekräftelse skickas till en lokal eller utländsk köpare, som aviserar att sändningen har skickats. Ska även helst innehålla kopior på faktura, packlista och Bill of Lading.

Affärslogistik – Business Logistics
Logistikaktiviteter i ödeskedjan, i syfte att maximera affärsnyttan. Se även Logistik.

Aktiveringsgrad – Activation Rate
Ett mått på nyttjande av en resurs.

Aktivt lager
Med aktivt lager menas det lager av råmaterial, köpkomponenter, halvfabrikat och färdiga produkter som bedöms komma att förbrukas eller säljas inom en given tidsram, exempelvis ett år, utan att förorsaka extra kostnader eller kräva prisnedsättningar för att kunna avyttras.

ALL IN
Den TOTALA kostnaden för att skicka gods ifrån punkt A till punkt B

ALLISION
Kollisionen mellan ett fartyg och ett fast objekt (Ex. en fyr, lastkaj etc.)

Ankomstkontroll – Receiving Inspection
Kontroll av gods från externa leverantörer. Kan också avse varor som tillverkas i den egna fabriken/verkstaden.

ANTI-DUMPING DUTY (Antidumpningstull)
Antidumpningstull och utjämningstull är en sorts extratull som du under vissa förutsättningar måste betala vid import av varor som är prisdumpade, det vill säga varor som har ett lägre pris vid export än på hemmamarknaden. Tullsatsen kan gälla för en vara från ett visst land men kan ibland också gälla för varor från en namngiven tillverkare.

ARRIVAL NOTICE (Ankomstavisering)
En avisering innehållandes information om antal kolli, vikt och volym samt beräknat ankomstdatum. Skickas till mottagaren av fraktbäraren.

Artikelnummer – Item Number
Identitetsbegrepp för en artikel. Både numeriska och alfanumeriska identiteter används.

ATA
ACUTAL TIME of ARRIVAL - Det datum eller tid en sändning FAKTISKT har ankommit angiven plats.

ATD
ACTUAL TIME OF DEPARTURE - Det datum eller tid en sändning FAKTISKT har avgått/skickats.

Avrop – Blanket Release, Call-Off
Förenklat beställningsförfarande i form av principöverenskommelse, d v s ett ramavtal/avropsavtal, mot vilket beställningar (avrop) görs.