spedi_se_annons spedi_se_annons

Termer & begrepp

Alla | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CFR - Cost and Freight (Fri kostnad och frakt) (Med angiven destinationshamn)
CFR ska endast användas för sjötransporter. Export och transport sköts av säljaren som också står för kostnaderna till ankomsthhamnen. Säljaren står för risken vid skador och förlust av varorna tills de placerats ombord på fartyget i lastningshamnen. Risken övergår på köparen när varorna lastats i lastningshamnen. Säljaren ska meddela köparen när varorna lastats samt informera om när transportens beräknas ankomma. Ev. försäkring tecknas av köparen.

DAT, Delivered At Terminal (Levererat angiven terminal)
Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAT kan användas för alla transportsätt. Säljaren står risken för godset under hela transporten inklusive lossningen vid terminalen. Ev. försäkring tecknas av säljaren.

Direktkostnad – Direct Cost
En kostnad som direkt kan härledas till en kostnadsbärare, mot­ satsen är indirekt kostnad eller omkostnad.

Distanshandel – Mail Order, E-Commerce, Distance Selling
Handel som omfattar all beställning av varor på distans oavsett beställningssätt; postorderkatalog, svarstalong, internet, telefon och tv.

Force Majeure – Force Majeure
Villkor i kontrakt som fritar den ena parten dess ansvar vid stora, oförutsedda händelser (krig, väderkatastrofer m m).

Försörjningskedja – Supply Chain
En kedja, av till varandra levererande företag, från råmaterial via olika led av tillverkare och distributörer till konsument.

Lagercykel – Inventory Cycle
Den tid som för yter mellan två på varandra följande lagerpåfyll­ ningar.

Lagerstyrning – Inventory Control
Besluts­, beordrings­ och kontrollaktiviteter för att styra material­ öden in och ut från lager.

3PL
3PL betyder tredjepartslogistik och innebär att en tredje part tar över hela eller delar av logistikkedjan utan att vara varuägare. TPL-leverantören brukar ta ansvar för logistikfunktioner så som lagring, transporter, enklare varuförädling, etikettering och kit-pack.

4PL
Fjärdepartslogistik är en vidareutveckling av tredjepartslogistik. 4PL-aktören sköter och utvecklar sina kunders totala logistikkedja.

80/20-regeln – 80/20 Rule
En erfarenhetsbaserad regel om att 20% av ett antal element ofta står för storleksordningen 80% av effekten. Tex 20% av ett sortiment svarar för 80% av försäljningen.

ABC-analys (ABC analysis)
ABC-analys syftar till att man ofta delar in ett artikelsortiment i tre olika volymvärdeklasser; A, B och C

Acceptfrist (Acceptance period)
Den tidsram som en anbudsgivare, såväl köpare som säljare, är bunden till sitt anbud. Om motparten accepterar anbudet inom acceptfristen har ett bindande avtal kommit till stånd.

Ackumulerad ledtid
Ackumulerad ledtid är den summa ledtid för nivåvis på varandra följande artiklar i en produktstruktur har. Ledtiden avser den ledtidsmässigt längsta strukturkedjan, dvs strukturnätverkets kritiska linje. En alternativ benämning för termen är Kombinerad ledtid.

ADR
ADR är en europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg. Det är en förkortning av Accord européen rélatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

ADVICE OF SHIPMENT (Bokningsbekräftelse)
En bekräftelse skickas till en lokal eller utländsk köpare, som aviserar att sändningen har skickats. Ska även helst innehålla kopior på faktura, packlista och Bill of Lading.

Affärslogistik – Business Logistics
Logistikaktiviteter i ödeskedjan, i syfte att maximera affärsnyttan. Se även Logistik.

Aktiveringsgrad – Activation Rate
Ett mått på nyttjande av en resurs.

Aktivt lager
Med aktivt lager menas det lager av råmaterial, köpkomponenter, halvfabrikat och färdiga produkter som bedöms komma att förbrukas eller säljas inom en given tidsram, exempelvis ett år, utan att förorsaka extra kostnader eller kräva prisnedsättningar för att kunna avyttras.

ALL IN
Den TOTALA kostnaden för att skicka gods ifrån punkt A till punkt B

ALLISION
Kollisionen mellan ett fartyg och ett fast objekt (Ex. en fyr, lastkaj etc.)

Ankomstkontroll – Receiving Inspection
Kontroll av gods från externa leverantörer. Kan också avse varor som tillverkas i den egna fabriken/verkstaden.

ANTI-DUMPING DUTY (Antidumpningstull)
Antidumpningstull och utjämningstull är en sorts extratull som du under vissa förutsättningar måste betala vid import av varor som är prisdumpade, det vill säga varor som har ett lägre pris vid export än på hemmamarknaden. Tullsatsen kan gälla för en vara från ett visst land men kan ibland också gälla för varor från en namngiven tillverkare.

ARRIVAL NOTICE (Ankomstavisering)
En avisering innehållandes information om antal kolli, vikt och volym samt beräknat ankomstdatum. Skickas till mottagaren av fraktbäraren.

Artikelnummer – Item Number
Identitetsbegrepp för en artikel. Både numeriska och alfanumeriska identiteter används.

ATA
ACUTAL TIME of ARRIVAL - Det datum eller tid en sändning FAKTISKT har ankommit angiven plats.

ATD
ACTUAL TIME OF DEPARTURE - Det datum eller tid en sändning FAKTISKT har avgått/skickats.

Avrop – Blanket Release, Call-Off
Förenklat beställningsförfarande i form av principöverenskommelse, d v s ett ramavtal/avropsavtal, mot vilket beställningar (avrop) görs.

B/L
Förkortning av "Bill of Lading"

B2B
B2B =”Business To Business” Är när handel utförs mellan en eller flera juridiska personer. Stöds av köplagen.

B2C
B2C = ”Business To Consumer” Är när handel utförs mellan en juridisk person och privatpersoner. Stöds av konsumentköplagen.

BAF
Förkortning av "Bunker Adjustment Fuel". Används för att kompensera för rederiernas fluktuerande bränslekostnader. Förkortas ibland även "FAF" (Fuel Adjustment Factor).

BCO
Förkortning för "Beneficial Cargo Owner" och refererar till den som Fysiskt tar över ägandet av godset vid ankomst. Borträknat tredjeparts-logistikföretaget som flyttar godset till denna.

BEAM
Bredden på ett fartyg.

Beläggningsgrad – Load Factor
Utnyttjad tid i relation till totalt tillgänglig tid.

Benchmarking – Benchmarking
Systematisk mätning av prestationer för jämförelse med andra företags kundservice, leveranstider, produktutvecklingstider, kapitalbindning m m.

Beställningspunkt
En beställningspunkt är en kalkylerad lagernivå som används för att påbörja nya order för lagerpåfyllning. Beställningspunkten jämförs med redovisat saldo alternativt med disponibelt redovisat saldo. Om detta saldo är mindre än beställningspunkten initieras ett förslag till ny order. Principiellt är beställningspunkten lika med prognostiserad förbrukning under återanskaffningstiden plus en säkerhetslagerkvantitet. Läs även artikeln: Så räknar du ut er beställningspunkt (http://www.spedi.se/sa-funkar-bestallningspunkt/)

Beställningspunktsystem – Order Point System
Ett lagerstyrningssystem. Beställningspunkten jämförs med redo­ visad saldokvantitet. Orderförslag skapas när saldot underskrider beställningspunkten.

Bill of Lading (Konossement)
Det dokument som fastställer villkoren i ett avtal mellan en avlastare och ett transportföretag. Det fungerar som ett transportavtal och ett kvitto för varor.

Buffertlager – Buffer Stock
Lager för att ta upp osäkerhet i efterfrågan eller för att utjämna ödet i en produktionsprocess. Se även Säkerhetslager.

CIF - Cost, Insurance, Freight (Fri kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn)
(Fri kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn) CIF ska endast användas för sjötransporter. CIF innebär att påartenna har samma skyligheter som vid CPT med tillägget att säljaren ska teckna och betala en varuförsäkring för transporten i köparen namn (minimalt skydd) Köparen står risken efter det att varorna lastats i avgångshamnen. Detta innebär att vid skador eller förlust så betalar försäkringsbolaget ut ersättning till köparen. Säljaren är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd. Vill köparen ha en försäkring med utökad täckning skall säljaren ordna det men köparen ska stå för merkostnaden, om man inte avtalat något annat i köpavtalet. Det är köparen som ska ordna med importen och lossningen i destinationshamnen om det inte ingår i transporten. Försäkring skall tecknas av säljaren för att täcka köparens risk till angiven destinationshamn.

CIP - Carriage and Insurance Paid To (Frakt och försäkring betald till) (Med angiven bestämmelseort)
CIP innebär att påartenna har samma skyligheter som vid CPT med tillägget att säljaren ska teckna och betala en varuförsäkring för transporten i köparen namn (med minimalt skydd). Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och ev andra dokument som avtalats. Risken är köparens när den förste fraktföraren har hämtat varorna, vid en i avtalet angiven tidpunkt. Det är köparen som sköter importen av varorna. CIP kan användas för alla transportsätt. Försäkring skall tecknas av säljaren (för köparens räkning) till angiven destinationsort.

CMR – CMR
Convention relative au contract de transport international de mer­ chandise par route. CMR­konventionen kallas den internationella konvention som reglerar internationell transport av gods längs landsväg.

CPFR – Collaborative Planning, Forecasting, Replenishment
Företag i försörjningskedjor kommunicerar och samverkar för gemensamma planer och prognoser för säkrare och effektivare materialförsörjning.

CPT - CARRIAGE PAID TO (Frakt betald till) (Med angiven bestämmelseort)
Det är säljaren som tar hand om exporten och transporten till den plats som avtalats. Säljaren ska tala om för köparen när varorna levererats, skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som avtalats. Det är köparen som handhar importen av varorna. Risken övergår till köparen då godset lämnats till den förste fraktföraren. CPT kan användas för alla transportsätt. Ev. försäkring tecknas av köparen.

CRM – Customer Relationship Management
En process med syfte att förvärva nya kunder och behålla och utöka affärerna med existerande kunder genom överlägsen service. Kan också vara enbart ett informationssystem för stöd till sälj­ marknadsföringsarbete.

Crossdocking – Cross Docking
Överföring av (pall)gods från en trailer till en annan på en terminal. Omlastning, ev omsortering för omedelbar vidaretransport till tex butik. Ingen mellanlagring.

Cyklisk planering – Cyclic Planning
Planering som görs periodisk och regelbundet.

DAP, Delivered At Place (Levererat angiven plats)
Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAP kan användas för alla former av transporter. Säljaren står risken för godset under hela transporten. Ev. försäkring tecknas av säljaren.

DDP - Delivered Duty Paid (Fritt fartygets sida) (Med angiven inlastningshamn)
Säljaren ombesörjer och betalar transport till slutdestinationen samt genomför import av varorna. Säljaren står risken för skador och förlust av varorna tills de nått angiven ort. Utfärdande av faktura och annan dokumentation som avtalats är säljarens uppgift. När säljaren meddelat köparen att varorna levererats överförs risken till köparen. DDP kan användas för alla transportsätt. Säljaren står risken för godset under hela transporten. Ev försäkring tecknas av säljaren.

Demurrage och detention
Demurrage är kopplat till när godset är lastat på containern. Detention är kopplat till containern som lastbärare och när den är tom (efter lastning eller lossning). Läs mer: http://www.spedi.se/demurrage-och-detention-vad-ar-skillnaden-2/

Differentierad styrning – Differentiated Managed Warehousing
En term som i lagerhållningssammanhang används då olika produkter lagerhålls på olika sätt.

Direktleverans – Drop Shipment/Split shipment
En distributionslösning som innebär att ett säljande företag tar emot kundorder, som skickas till tillverkare eller distributör för leve­ rans direkt till säljarens kunder.

Dispatching (Beordring)
Dispatching är den i produktionslogistiksammanhang lägsta planeringsnivån. Den omfattar funktioner för det direkta igångsättandet av order och operationer i fabriken, i möjligaste mån inom ramen för den inplanering som genomförts av detaljplaneringen.

DISTRIBUTION
Att dela ut något. Det som distribueras kan vara allt från paket och försändelser till arbetsuppgifter.

Distributionsbehovsplanering – Distribution Requirements Planning, DRP
Innefattar ett synsätt, metoder och tekniker för att åstadkomma sammanlänkning av material öden från slutkund, via distributörer till tillverkare.

Distributionskanal – Distribution Channel
En kedja av affärspartners genom vilka ett företag distribuerar sina produkter till slutkonsument.

DuPont-schema – DuPont Chart
Ett analysschema som visar sambanden mellan ett företags intäkter, kostnader, kapitalbindning och räntabilitet. Se även ROI.

EAN – European Article Numbering
Numerisk streckkod för märkning av konsumentprodukter. Varje land har speci k landskod (Sveriges är 73). Motsvarighet i USA är UPC­koden (Universal, eller Uniform, Product Code).

ECR – Ef cient Consumer Response
En form av partnersamverkan mellan kunder och leverantörer för att effektivisera varu öden. Kan också gälla sortiment, marknads­ föringsaktiviteter och introduktion av nya produkter av gemensamt intresse.

EDI
Electronic Data Interchange, EDI, system med gemensam standard för överföring av kommersiell information som order, transiteringar och fakturor över ett datanät.

Edifact – Electronic Data Interchange for Administration
FN­standard för hur elektroniska EDI­meddelanden mellan företag ska se ut.

Efterkalkyl – Actual Cost
Beräkning av verklig kostnad som görs när man vet utfallet.

EKAER-nummer
EKAER innebär i korthet att en ungersk varumottagare eller varuleverantör måste registrera varutransporten i en särskild databas, EKAER, om varuavsändaren eller varumottagaren finns utanför Ungern. Syftet med EKAER-systemet är att det ungerska skatteverket ska kunna spåra godstransporter i Ungern för att komma åt korruption, samt säkerställa att inga varor förs in i Ungern utan att ha rapporterats och klarerats av de ungerska skatte- och tullmyndigheterna.

ETA
ESTIMATED TIME of ARRIVAL - Det datum eller tid en sändning beräknas ankomma angiven plats.

ETC
ESTIMATED TIME of COMPLETION - Det datum då godset beräknas vara färdigställt.

ETD
ESTIMATED TIME of DEPARTURE - Det datum då sändningen beräknas avgå.

EUR-pall – Euro Pallet
Standardiserad lastpall med måtten 1200x800 mm, för transporter på järnväg och lastbil. Används av era europeiska länder som standard vid lastning.

EXPORT
Export (för en svensk aktör) innebär utförsel och försäljning av varor till ett land utanför EU. Export i allmänhet innebär utförsel och försäljning av gods från ett land till ett annat.

EXW (EX WORKS)
Säljaren är endast skyldig att ha varorna förberedda i lämplig förpackning för avhämtning på sitt företag, samt tala om för köparen när och var varorna kan hämtas. Säljaren har inget ansvar för varorna vid lastningen på det transportmedel som köparen bestämt. Det är köparen som skall ordna tullformaliteter vid såväl export som import samt stå för alla kostnader och risker. EXW är enligt Incoterms det leveransvillkor som ger säljaren det minsta ansvaret. Köparen bör ej använda EXW om han inte har möjlighet att genomföra de formaliteter som krävs för export. EXW kan användas för alla transportsätt. Köparen står risken för godset under hela transporten EXW kan användas för alla transportsätt Ev. försäkring tecknas av köparen.

FCA - FREE CARRIER (Fritt fraktföraren) (Med angiven plats)
Säljaren skyldigheter upphör när varorna är deklarerade för export och har överlämnats till den transportör som köparen kontrakterat. Därefter övergår risken för skador och förlust av varorna på köparen. Säljaren ska överlämna varorna, utfärda faktura, deklarera varorna för export och meddela köparen att varorna är levererade. Köparens uppgift är att ordna transport, tala om för säljaren var varorna ska överlämnas samt utföra tulldeklaration för importen. FCA kan användas för alla transportsätt Ev. försäkring tecknas av köparen.

FIFO – First In - First Out, FIFO
Tre olika betydelser: Prioriteringsregel i fabriken; regel för uttag ur lager; artiklar prissätts och värderas som om FIFO­principen strikt tillämpas vid fysiska lageruttag.

Flerterminalsystem – Multiple Terminal System
Ett terminalsystem där era terminaler har samma terminalnivå. Varje terminal på högsta nivå tilldelas ett tra kområde till vilken lokala terminaler hör för insamling och distribution av gods. Används framför allt för styckegods.

Flytande beställningspunkt – Floating Order Point
I stället för periodisk beräkning av beställningspunkter beräknas dessa löpande i takt med ledtids­ och efterfrågeförändringar.

FOB - Free On Board (Fritt ombord) (Med angiven inlastningshamn)
FOB ska endast användas för sjötransporter. Säljaren har uppfyllt sina skyldigheter när varorna placerats ombord på fartyget i den inlastningshamn som bestämts. Därefter övergår risken till köparen. Säljaren står för lastningskostnaderna. Vid FOB skall säljaren deklarera varorna för export samt skriva ut faktura. Säljaren ska också meddela köparen när varorna har levererats. Transporten ordnas av köparen. Köparen måste informera säljaren om transporten för att denne ska kunna organisera lastning av varorna. Köparen står för kostnaderna efter det att varorna placerats ombord och ombesörjer importen av varorna. Ev. försäkring tecknas av köparen.

Följesedel – Delivery Note, Packing Slip
Kundorderdokument som speci cerar en utleverans och som bipackas godset.

FORWARDING (Spedition)
Spedition är en verksamhet som består av att för någons räkning , ta emot, sända iväg eller magasinera gods. Företag eller personer som yrkesmässigt bedriver spedition kallas speditör.

Fristapling – Free Stacking
En lagringsmetod som innebär att lastpallar placeras i djupled direkt på golvet och i höjdled ovanpå varandra.

Fyllnadsgrad – Fill Rate
Ett uttryck för i vilken utsträckning tillgängligt lagerutrymme är utnyttjat, tex antal lagerplatser i förhållande till tillgängliga lagerplatser, alternativt utnyttjad lageryta i förhållande till tillgänglig lageryta.

Genomloppstid – Throughput Time
Den tid som åtgår för en artikel, från materialuttag och start av första operationen till inleverans av färdig artikel. Består av transporttider, kötider, omställningstider och produktionstider.

Grundprognos – Basic Forecast
En prognos för ett antal perioder in i framtiden, gjord med utgångs­ punkt från efterfrågestatistik rensad från säsongsvariationer. Grundprognosen korrigeras per period med uppskattade trender respektive multipliceras med beräkande säsongsindex, för att ta fram den slutliga prognosen.

Halvpall – Half Pallet
En pall med standardmått 800x600 mm, vilket motsvarar en halv EUR­pall.

Horisontell integration – Horizontal Integration
Innebär att t ex två eller era företag på samma nivå i försörjnings­ kedjan samarbetar eller slås samman för att bearbeta en gemen­ sam marknad. Leder till sortimentsbreddning för de samarbetande parterna.

HUB
En hub är en knutpunkt i ett distributionssystem eller materialförsörjningssystem.

IATA – IATA
International air transport organisation. En intresseorganisation som utvecklar och administrerar flygbolagens formella regler ex säkerhet och prissättning.

Inaktivt lager – Nonactive Inventory
Lager av artiklar med ingen eller mycket låg rörlighet. Kan de nieras som lager av artiklar för vilka ingen förbrukning skett under närmast föregående år.

Indirekt kostnad – Indirect Cost
Kostnad som inte direkt kan härledas till en kostnadsbärare (= omkostnader).

Inkurans – Obsolescence
Artiklar som förlorar sitt ursprungliga värde pga konstruktions­ ändringar, modellbyten eller att de pga ålder får begränsad användbarhet.

Inkurant lager – Obsolete inventory
Inaktivt lager, dvs artiklarna efterfrågas inte längre.

Input/output-modell – Input/Output Model
En modell för strukturering och registrering av såväl fysiska volymer som ekonomiska uppgifter för mätning av ödeseffektivitet.

Insourcing – Insourcing
En term som beskriver att man tar hem verksamheter som tidigare har utförts av någon annan och utför dom i egen regi.

INTERMODAL TRANSPORT (Intermodala transporter)
Intermodala transporter avser transporter av gods där godset hela tiden finns i en och samma lastbärare eller fordon men där lastbäraren/fordonet transporteras med olika sorters transportmedel. Exempelvis kan det vara fråga om en container som transporteras med en kombination av tåg och lastbil.

Intermodala transporter – Inter-Modal Transportation
Avser transporter av gods där godset hela tiden nns i en och samma lastbärare eller fordon men med olika transportmedel, tex container som transporteras med kombinationen tåg och lastbil. Se även Multimodala transporter.

JIT – Just-In-Time
En filosofi för att eliminera slöseri och att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs. Förutsätter mycket korta omställnings­ och genomloppstider, försumbar kassation och hög tillgänglighet hos maskiner och anläggningar.

JOINT LOADING (Samlastning)
Samlastning innebär att flera olika sändningstyper från olika godsavsändare transporteras på en gemensam lastbärare. Motsatsen till samlastning är dedikerad transport.

Kaizen – Kaizen
Ett japanskt uttryck som står för en ständigt pågående effektivi­ sering och vidareutveckling genom alla berörda anställdas engagemang och deltagande. Kaizen betyder ungefär ”gör bättre”.

Kanban – Kanban
Ett system med kort som visar när det är dags att fylla på en lager­ plats. Kanban är ett japanskt ord som betyder synligt bevis. Beställning görs med kanbankort som följer med lastbärare tillbaka till beställaren.

Kärnprocess – Core Process
En affärsprocess som direkt bidrar till att skapa värde för dess kunder.

Karusellager – Carousels
En lagringsmetod för småartiklar. Hyllfacken roterar kring vertikala axlar. Styrning sker med hjälp av dator.

Kassaflöde (Cash flow)
Begreppet kassaflöde syftar till in- och utflödet av pengar i ett företag. Det gemensamma flödet av pengar in och ut ett företag kallas för Kassaflöde (Cash Flow). Kassaflödet ger en indikation på hur företaget mår rent ekonomiskt och gör att man t ex kan ställa företaget i relation till andra aktörer på marknaden. Att analysera ett företag utifrån deras kassaflöde kallas för en kassaflödesanalys.

Kassationsfaktor – Scrap Factor
Vid materialplanering måste hänsyn tas till kassation för att undvika brister i material ödet. Man använder olika typer av kassations­ faktorer och väljer lämpligt alternativ för påslag.

Keiretsu – Keiretsu
Ett japanskt begrepp som betecknar samverkan med andra företag med fokusering på ömsesidigt intresse snarare än konkurrens och egenintresse.

Konsignationslager – Consignment Stock
Ett lager som står till kunders, återförsäljares eller agenters för­ fogande men är leverantörens egendom till dess uttag sker.

Konsolidering – Consolidation
I transportsammanhang innebär det att två eller era leveranser kombineras för att minska transportkostnaderna (= samlastning).

Kostnadsdrivare – Cost Driver
Händelser och aktiviteter som medför resursförbrukning. Används vid aktivitetsbaserad kostnadskalkylering för fördelning av omkost­ nader på kostnadsbärare.

Kundorderpunkt – Order Penetration Point
Den punkt i verksamheten vid vilken en produkts sammansättning och tillverkning är kundorderstyrd. Dessförinnan är processen lagerorderstyrd.

Kvadratrotsformeln – Square Root Formula
Formel för beräkning av ekonomisk orderkvantitet genom minimering av ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnader. Alternativ benämning är Wilsonformeln.

Lagerhållningskostnad – Warehousing Cost
Omfattar alla kostnader som uppstår när man lagerhåller artiklar: kapitalkostnader, kostnader för lagerlokaler, hanteringsutrustning, lagerhyllor, ställage, hantering, försäkringar, värdeminskning, inventering, administration, databehandling och personal.

Lagerstatus – Inventory Status
Avser information om disponibla tillgångar i lager för en artikel. Kan omfatta saldo, förväntade leveranser samt reservationer till kund­ och tillverkningsorder. Se även Disponibelt saldo.

Lagervärde – Stock Value
Värdet av det aktuella lagret, vilket ofta mäts som inköpsvärde för de produkter som ligger i lager. Lagervärdet används för beräkning av lageromsättningshastighet.

Leveranssäkerhet – Delivery Reliability
Avser i vilken utsträckning korrekt vara levereras och att levererad vara är felfri.

LIFO – Last In – First Out
En princip för lagervärdering. Vid prissättning av kvantitet i lager utgår man från att det senast inlevererade partiet förbrukats först. Används också i samband med lagerhantering, t ex vid djupstapling.

LTL – Less than Truck Load
En kund fyller bara en del av en lastbil för sin transport (= styckegods).

MAUT
MAUT är en infrastrukturavgift som tas ut av den tyska staten för att finansiera bygget och underhåll av vägar, broar och tunnlar. Kort sagt: De transportföretag som är med och nyttjar infrastrukturen skall också vara med och betala för den. Beroende på en rad faktorer (Körda kilometer, fordonsklass och antalet drivaxlar.) utgår en varierande taxa för de fordon som trafikerar de tyska vägarna.

MIXED CARGO (Styckegods)
Med styckegods avses gods av varierande storlek och slag, för lastbilstransporter ofta i storleksordningen 100–1000 kg, som till mindre del uppfyller en lastbärares kapacitet och kan bli aktuell för omlastning mellan kort- och långväga lastbärare.

Mjölkrunda – Milk Run
Ett sätt att transportera varor från leverantörer. I stället för en trans­ port per leverantör och leveranstillfälle samordnas leveranserna från era leverantörer till en gemensam transport, typ rundtur.

Multimodala transporter – Multi-modal Transportation
Transport av gods genom att använda mer än ett sorts transport­ medel, t ex kombinera tåg och lastbil. Se även Intermodala transporter.

Negativt lager – Negative Inventory
Ett uttryck för en orderstock, d v s den inneliggande kundorder­ stocken är större än det fysiska lagret.

Nod/Nav – Hub
En knutpunkt i ett distributionssystem eller materialförsörjnings­ system.

Nollager – Zero Inventory
Används ibland som synonym till Just­in­time, d v s lagerlös verksamhet.

NSAB – NSAB
Nordiska Speditörsförbundets Allmänna Bestämmelser som reglerar formen för speditörens och uppdragsgivarens rättigheter och skyldigheter.

Offert – Quotation
Ett erbjudande från en leverantör om att tillverka/leverera varor och tjänster vid ett speci cerat tillfälle till speci cerade pris­, betal­ nings­ och leveransvillkor.

Ombud – Agent
En organisation som representerar och säljer tex ett transportföre­ tags tjänster på en de nierad marknad.

Omsättningshastighet – Turnover Rate
Alternativ benämning för Lageromsättningshastighet. Kan också avse kapitalomsättningshastighet.

Omvänd logistik – Reverse Logistics
Logistiksystem för återanvändning av produkter och material.

Ordercykel – Order Cycle
Avser den process som startar med att ett behov uppstår och slutar med att levererad produkt är tillgänglig för användning eller för att läggas i lager.

OTIF (On Time in Full)
OTIF är en term som används i samband där man diskuterar leveransprecision. Vanligtvis mäts OTIF i procent. Antal procent av antingen ett antal rader eller sändningar som levererats i tid, i sin helhet; därav namnet "On Time In Full". Fotnot: Många företag kräver ett OTIF-värde på mellan 95-98%.

Outsourcing – Outsourcing
Verksamhet för vilken man överlåter driften till ett annat företag. Dvs man bestämmer sig för att köpa den aktuella tjänsten, istället för att utföra den i egen regi.

Partiformning – Lot Sizing
Metoder för att bestämma lämplig orderkvantitet, vilket innebär att man grupperar ett eller era materialbehov till att omfattas av en tillverkningsorder alternativt inköpsorder, ofta utifrån en kostnads­ ekonomisk optimering.

Paternoster – Paternoster
En lagringsmetod för småartiklar. Hyllfacken roterar kring horison­ tella axlar. Styrning sker med hjälp av dator.

Periodbeställningssystem – Periodic Ordering System
Besläktat med det traditionella beställningspunktsystemet men man arbetar med konstanta beordringsintervall och varierande orderkvantiteter.

Pisksnärteffekt – Bullwhip Effect
Ett fenomen som kan uppträda i hierarkiska lagersystem och som innebär att efterfrågesvängningar förstärks uppströms i försörj­ ningskedjan.

Plocklager – Picking Stock
En lagringsplats för plockning av mindre kvantiteter där de behövs, tex vid monteringsplats eller utleveransplats.

POD (Leveransbevis)
POD är en förkortning av Proof of delivery, dvs leveransbevis

Produkter-i-arbete (PIA) – Work in Process, WIP
Varor som är under tillverkning i olika led. Uppstår i och med att material tas ut mot tillverkningsorder från förråd och upphör med inleverans till lager eller utleverans till kund. Varor­i­arbete är en alternativ benämning.

Prognos – Forecast
En framtidsbedömning av vad som väntas påverka företaget men som företaget inte kan påverka. Prognoser i logistiksammanhang är framför allt aktuella för bedömningar av framtida efterfrågan.

QR – Quick Response
Affärsstrategi för att korta omloppstiden för att tillverka en produkt, distribuera och sälja den genom någon typ av återförsäljarmarknad och minska lagret i varor under leverans.

Reklamation – Claim
Ekonomiskt anspråk för förluster, skador, försening eller för fel avgift.

RO-RO
Ro-Ro-fartyg (av engelskans roll on, roll off) är fartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land. Detta kan ske genom ramper i fartygets för och akter eller vid fartygets sidor. En variant är ro-pax-fartyg, alltså bilfärjor för många passagerare och fordon.

ROI – Return on Investment
Avkastning på investerat kapital, dvs vinst i förhållande till investerat kapital. Se även DuPont­schema.

Säkerhetslager – Safety Stock
Det lager som utöver omsättningslagret behövs för att gardera sig mot osäkerheter i leveranser och förbrukning. Dimensioneras efter avvägning mellan lagerhållningskostnader och kostnader vid brist­ situationer.

SCM – Supply Chain Management
Ett begrepp som avser strategiska och operativa processer för admi­ nistration av material öden med syfte att integrera leverantörers och kunders verksamheter. Ett processorienterat helhetssynsätt på värdeförädlingen i hela kedjan från råmaterial, tillverkare, distributör till slutlig kund.

SCOR – Supply Chain Operations Reference Model
Ett verktyg för kartläggning, analys, effektivisering och prestations­ mätning av affärsprocesser. Utvecklad av Supply Chain Council.

Sex sigma kvalitet – Six Sigma Quality
Ett s k managementkoncept som står för att man har väl kontrollera­ de produktionsprocesser t ex i ett lager. De kvalitetsindikatorer som används håller sig inom kontrollgränserna plus/minus tre sigma i ett styrdiagram.

Single Sourcing – Single Sourcing
En försörjningsstrategi där endast en leverantör används per artikel.

Sista milen – Last Mile
Ett begrepp som används för att belysa den sista ndistributionen till kund där transporten ofta blir kundunik.

Sjöpall – Pallet for Sea Transport
För långväga transporter på vatten. Dimensionerade för maximalt ytutnyttjande i container.

Skalekonomi – Economy of Scale
Innebär att man kan åstadkomma lägre produktpriser genom att tillverka och distribuera i stora volymer och därmed fördela fasta kostnader på större kvantiteter.

Styckegods – Mixed Cargo Groupage, Less than Truck Load (LTL)
Avser gods av varierande storlek och slag för lastbilstransporter, som inte fyller upp en lastbärares kapacitet och som kan omlastas mellan kort­ och långväga lastbärare.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Supply chain management är systemmässig och strategisk koordinering av en organisations försörjningskedja på lång sikt. Syftet med SCM är att långsiktigt effektivisera företagets hela försörjningskedja, och på så vis öka lönsamheten.

Systemtransport – System Integration
En transporttjänst som integrerar varuägare och dess kund genom en transport som kan ske över natten (sk in­night transport).

TBM – Time Based Management
Ett s k managementkoncept där tid används som styrande variabel, tid till kund, tid till marknad och genomloppstid.

TERMINAL
En godsterminal i ett transportsystem är en knutpunkt eller en mellanstation för omlastning och sortering av gods. I den här bemärkelsen kan den betraktas som en nod i ett materialflödessystem där man sammanför eller delar upp materialflöden. En godsterminal kan också vara slutmottagare.

TIR
TIR står för Transport international par la route och avser en internationell tullkonvention enligt vilken plomberade fordon äger rätt att passera nationsgränser utan tidsfördröjande tullvisitering.

Track and Trace – Track and Trace
En funktion i transportsystem för att följa och spåra en försändelse under transport.

Transittid – Transit Time
Den totala tidsrymden mellan den tidpunkt en vara är klar för leve­ rans fram tills varan anländer till mottagaren.

Tullfritt lager – Bonded Warehouses
Produkter med utländskt ursprung med låg omsättningshastighet kan med fördel lagras i ett tullager eller utländsk handelszon, för att uppskjuta betalning av tull.

UN-nummer – UN-Number
Ett fyrsiffrigt nummer som identi erar farliga ämnen och produkter. Används inom internationell handel som beteckning på t ex containrar.

Volym
Formel: Längden x bredden x höjden = Volym (m3)

WAREHOUSING (Lagehållning)
Att till privatpersoner och företag erbjuda lagerutrymme och lagerhantering mot ersättning.

Wilsonformeln – Wilson Formula
En formel för beräkning av ekonomisk orderkvantitet. Känd under benämningen Kvadratrotsformeln. Bygger på en minimering av lagerhållningssärkostnader och ordersärkostnader.