spedi_se_annons spedi_se_annons
Ekonomi Kunskap

Vad innebär kassaflöde? (Cash Flow)

Kassaflöde/Cash flow

Begreppet kassaflöde syftar till in- och utflödet av pengar i ett företag.

Det gemensamma flödet av pengar in och ut ett företag kallas för Kassaflöde, eller ”cash flow”.

Indikation

Kassaflödet ger en indikation på hur företaget mår rent ekonomiskt och gör att man t ex kan ställa företaget i relation till andra aktörer på marknaden. Att analysera ett företag utifrån deras kassaflöde kallas för en kassaflödesanalys.

Analys

Ur kassaflödes-analysen kan man utläsa information som inte alltid går att se i t ex balansräkningen; så som lagernivåer, underhållskostnader eller kostnader för utveckling, räntor och skatter.

Tre delar

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten utgörs av verksamhetens huvudsakliga intäktsgenerande aktiviteter och visar bland annat försäljning, varulager, kundfordringar, kortfristiga skulder och justeringar för avskrivningar.
  • Kassaflödet från investeringsverksamheten visar bland annat förvärv och avyttring av anläggningstillgångar samt andra typer av investeringar.
  • Kassaflödet från finansieringsverksamheten visar bland annat nyemissioner, upptagna lån, utdelningar, amorteringar av skulder och koncernbidrag.

Investering

När företag vill titta på sin ekonomi ur ett investeringsperspektiv används så kallade kassaflödes-baserade modeller.

 

Läs även: Vad innebär valutarisker?

Utdrag ur artikeln:

Vad innebär valutarisker?

Valutarisker för svenska företag kan b la. uppstå i samband med en export eller importaffär. Att man betalar eller får betalt i en utländsk valuta. Risken ligger i att det mellan den perioden från det att affärsavtalet upprättas, till att betalning  genomförs kan ske skiftningar i valutakurserna. Enkelt kan man säga att fakturornas ”värde” skiftar i enlighet med valutamarknaden.

Scenario: Du köper varor av en leverantör i USA. Ni upprättar ett köpeavtal om delvis förskottsbetalning. Resterande del betalas efter att varorna har ankommit. Under transportens gång sker en höjning av dollarkursen med 10%. Dina varor har då blivit 10% dyrare.

Hur kan jag skydda mig?

Genom sin bank kan man köpa någonting som kallas ”terminer”, vilket krasst innebär ungefär samma sak som att binda sin ränta på t ex. ett bostadslån.

Blev du hjälpt av detta inlägg?